Tôi thấy không sử dụng được add-ins và phần đông bị lỗi chữ ư nên thôi thông 
cảm nhé.
Chào ----- Thư gốc ----
Từ: Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>
Đến: [EMAIL PROTECTED]; users@vi.openoffice.org
Gửi ngày: Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008 5:48:57
Chủ đề: Trang tải xuống được cập nhật

Chào các thành viên và người dùng :)

Trang tải xuống của dự án Việt hoá OpenOffice.org:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

vừa mới được cập nhật lên phiên bản mới nhất:

1.. 3.0_m31 đại diện phiên bản phát triển DEV300_m31, phiên 
bản mới nhất công bố

2. 3.0.0rc1 là một bản ứng cử phát hành 3.0, ít cũ hơn

Mọi hệ thống có phiên bản mới, trừ BSD mà chưa. Đối 
với Solaris, tiếng Việt giờ này là một của chỉ 16 ngôn 
ngữ cho chúng dự án OpenOffice.org công bố hai phiên bản 
cài đặt đầy đủ, có và không có môi trường tức 
thời Java (JRE), thêm vào gói ngôn ngữ. Người dùng Solaris 
hãy chọn phiên bản thích hợp với trường hợp của mình.

Phần mềm quản lý trang Web của dự án OpenOffice.org vẫn 
còn gặp lỗi khi hiển thị một số trang bằng ngôn ngữ 
có dấu phụ, rất tiếc là trang tải xuống của chúng ta 
là một của những trang đó. :( Lần cuối cùng mình hỏi 
về vấn đề này, nhà phát triển chưa biết sửa chữa 
lỗi nào như thế nào. Nó ảnh hưởng đến một số trang 
ngẫu nhiên, chưa biết tại sao. Mình sẽ hỏi lại.

Trong khi đợi, dễ sửa lỗi hiển thị một cách tạm 
thời: chỉ cần tải lại trang Web lên máy phục vụ 
OpenOffice.org: mình sẽ cố gắng theo dõi nó và tải lại 
cằng sớm càng có thể. Trong mọi trường hợp đều, 
người dùng đơn giản chỉ cần phải nhấn vào liên kết 
thích hợp, và/hay đặt con chuột ở trên liên kết để 
xem hệ thống và phiên bản.

Chúc thử vui vẻ. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n


   Tìm nghe những ca khúc mới nhất?
Hãy vào Yahoo! Việt Nam Music..
http://vn.music.yahoo.com

Trả lời cho