Bác Quỳnh,

Chủ đề này em thảo luận khá nhiều lần trên [EMAIL PROTECTED] bằng tiếng
Việt.
Subject là "OOo 3 for Press".

BR, VH.

2008/10/6 Quynh Vu Do <[EMAIL PROTECTED]>

> Chào anh Quỳnh chị Nhi,
>
> Phần dịch của đóng góp duy nhất (Nguyễn Văn Công) mà tôi đã nhận ở dưới
> đây...
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Vu Do Quynh <[EMAIL PROTECTED]>
> Date: 2008/10/3
> Subject: Re: OOo 3.0 and Malaysia/Vietnam....even India.
> To: Quynh Vu Do <[EMAIL PROTECTED]>
>
>
> Nguyen Trung Quynh a écrit :
> > Dear Anh Quynh Anh Quynh oi anh da tap hop duoc y kien cua cong dong
> > OOo Vietnam ve OOo 3.0 chua. Neu co anh dich sang tieng Anh giup em
> > nhe de gui cho phia Cong dong OOo the gioi va SUN. Cam on anh nhieu.
> > Nguyen Trung Quynh
>
> - Giao diện của oOo 3.0 hoàn toàn mới, gần giống như Microsoft Office 2003.
>
> The OOo 3.0 interface looks completely new and rather close to the one of
> MS
> Office 2003.
>
> - Có thể nói rằng hỗ trợ tiếng việt 99%.
>
> The support for Vietnamese is very good, up to 99%.
>
> - Các công cụ hoàn toàn được biên dịch, các từ ngữ biên dịch hoàn toàn
> dễ hiểu và thân thiện với mọi người dùng.
>
> All the tools have been translated and the translated terminology use
> Vietnamese words that are easy to understand and familiar to end-users.
>
> - Một cải tiến mới nữa trong phiên bản 3.0 này theo em được biết đó là
> hỗ trợ được các định dạng file trong Micosoft Office 2007, không những
> thế khi sữ dụng oOo 3.0 chúng ta còn có thể chỉ định "mặc định" định
> dạng file cho tài liệu cho chúng ta (Đây là cái mới mà các phiên bản
> trước kia chưa đáp ứng được cho người dùng). Điều này rất thuận tiện cho
> người dùng khi chuyển các tài liệu từ môi trường oOo sang Microsoft
> Office và ngược lại.
>
> An other improvement in this OOo 3.0 version, as far as I know, is the
> support for MS Office 2007 file formats. Moreover, when using OOo 3.0 we
> can
> set the default file format when saving documents (This is new compared to
> previous versions where this ability was not user-friendly). This is very
> practical to users who have to frequently convert their documents to the MS
> Office file format and vice versa.
>
>
> * Với một người sữ dụng phần mềm Open Office, em rất mong tất cả mọi
> người xin hãy cùng chung tay vì một cộng đồng sử dụng Open Office. Cùng
> tiến đến một môi trường làm việc có sự thống nhất và đồng cảm trên tinh
> thần ngôn ngữ Việt Nam !!
>
> As a user of Open Office, I hope that everybody will participate to
> establish a community of (Vietnamese) Open Office users, towards an unified
> working environment based on the Vietnamese language.
>
>
> --
> M. VU DO Quynh
> AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
> Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
> Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
> Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.09
> http://www.vn.refer.org/vietnam/
>
>
>
>
> --
> Vu Do Quynh (M.)
> Hanoi, Vietnam
>-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED]
<[EMAIL PROTECTED]>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16dg
Life through a viewfinder:
http://bighugelabs.com/flickr/[EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho