2008/11/26 Vu Do Quynh <[EMAIL PROTECTED]>:
> Chào các anh chị,
>
> Tôi vuằ được BTC của Hội thảo quốc gia lần 5 về phần mềm mã nguồn mở,
> được tổ chức ngày 5/12/2008 (tại tầng 7 Toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà
> Nội) mời tôi tham gia với một bài theo chủ đề là:
>
> "Phần mềm Văn phòng OpenOffice.org  3.0 và vấn đề Việt hóa
> OpenOffice.org của Cộng đồng"
>
> Bản thân tôi chỉ có tham gia tý tẹo (vài chục chuỗi nơi này, nơi nọ)
> trong việc dịch phần Trợ giúp của phiên bản 2.x
>
> Tôi biết công đóng góp của chị Clytie Siddal rất lớn, đồng thời tôi mong
> nhận được các ý kiến của các bạn, có tham gia dịch hay không, xung quanh
> vấn đề Việt hóa OOo, và quá trình lịch sử của nó, để đưa vào nội dung
> bài trình bày mà tôi đang chuẩn bị.
Đây là những gì em biết:

OOo 1 được dịch chính bởi nntsoft[1] bắt đầu từ tháng 3 năm 2004.

OOo 2 và 3 được dịch chính bởi Ms Clytie[1] từ tháng 8 năm 2006.
Ms Clytie active cho đến khoảng tháng 7 năm 2008 và sau đó vào viện,
từ đó đến nay không thấy nghe tin gì.

Thời điểm tháng 7 năm 2008 OOo 3.0.0 cho ra những bản RC mới nhất.
Các chuỗi hầu như đã được dịch. Đến tháng 9 2008 thì có một module mới
được thêm vào
và những thành viên còn lại của nhóm tham gia dịch nốt.

Mặc dù những file ngôn ngữ( .po) đã được dịch hết ra tiếng Việt trong
phiên bản 3.0
nhưng do một lỗi ( bug) của 3.0 nên phần Trợ Giúp tiếng Việt vẫn hiển
thị lẫn lộn tiếng Việt[3]

Những thành viên khác dịch ít hay nhiều.
Một số người có dịch nhưng không listed trên trong danh sách trên[1]

ML[2] là nơi lưu trữ một số emails trao đổi của nhóm.
Bác có thể tham khảo mặc dù đây là nguồn không đầy đủ
do các thành viên có trao đổi bằng email riêng.

[1] http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectMemberList
[2] http://vi.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=l10n
[3] http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=92866


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
[EMAIL PROTECTED] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

Trả lời cho