Ừ, gửi nhầm cửa rồi. Sorry mọi người :)

2009/3/2 Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com>

>
> Trong văn bản của SWrite, nếu đánh dấu một vài chữ bằng công cụ bút đánh
> dấu (high light) thì khi mở văn bản đó bằng Word sẽ không xóa được màu đã
> đánh dấu.
> Phải chăng SWrite không tương thích hoàn toàn với Word? Có nên sửa hay là
> vẫn để như vậy?
>
> --
> Phan Gia Anh Vu, EdD.
> Dean of Faculty of Pedagogy
> University of Dalat
> 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
> Vietnam www.dlu.edu.vn
> Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn
>
>
>
>
>
> --
> Phan Gia Anh Vu, EdD.
> Dean of Faculty of Pedagogy
> University of Dalat
> 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
> Vietnam www.dlu.edu.vn
> Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn
>
>
>


-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn
Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn

Trả lời cho