Lúc đầu thì tôi cài song song, nhưng bị xung đột với CORE nên gỡ đi. Giờ thì
bị hiệu ứng lạ
Bác nào biết bản OOo 3.1 cho x64 ở đâu xin chỉ giúp (bản tiếng Anh trên SUN
là cho i386, không cài được cho máy chạy 64bit)

Vào 07:15 Ngày 06 tháng 6 năm 2009, Vũ Đỗ Quỳnh <vu.do.qu...@auf.org> đã
viết:

> "Vu Phan Gia" <phangi...@gmail.com> a écrit :
>
>  Chào mọi người!
>> Tôi đang sử dụng OOo 3.0 trên nền Ubuntu.
>> Sau khi tôi gỡ bỏ OOo 3.0 để cài 3.1 không thành công, tôi đã cài lại bản
>> 3.0 để dùng.
>>
>
> Cài 3.1 không nhất thiết phải gỡ bỏ 3.0-Ubuntu
>
> Có thể cài song song 3.1 vào /opt (hình nhữ gói .deb sẽ cài tự động vào đây
> nếu không gỡ bỏ 3.0), không ảnh hưởng gì :
>
> Trước đây tôi đà làm như thế để thử 3.0 với Ubuntu 8.04 (dùng OOo 2.4).
>
>  Hiện nay, tôi gặp phải hiện tượng này: khi trỏ vào một mục trong menu thì
>> bảng chọn cho menu hiện ra nhưng
>> bảng hiện ra với kích thước lớn gần gấp 2 lần kích thước thật, sau đó mới
>> thu nhỏ lại thành kích thước bình thường.
>> Có ai gặp hiện tượng như tôi gặp không và nếu có thì khắc phục bằng cách
>> nào?
>>
>
> Chưa gặp bao giờ.
>
>
>
> --
>
> Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
> For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org
>
>


-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn

Trả lời cho