"Vũ Đỗ Quỳnh" <vu.do.qu...@auf.org> a écrit :

Thông tin cho mọi người biết !

Hy vọng 2 bạn "quannd" và "cumeo89" sẽ tích cực tham gia trả lời câu hỏi trên forum nhé !

Tôi xin bổ sung địa chỉ của Forum cho ai mà đã quên hoặc không tìm thấy được:

http://user.services.openoffice.org/vi/forum/


--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho