I anslutning till årets årsmöte så startade ett arbete för att se över 
stadgarna för en eventuell stadgerevision vid årsmötet 2012

Diskussioner och förlag till ny text har bedrivits på sidan  
http://se.wikimedia.org/wiki/Stadgerevision_2012

I enlighet med planen vi la upp har jag nu sammanfattat den diskussion 
som förevarit, i form av konkreta förslag på textändringar, se sidan ovan.

Tanken är att dessa mer konkreta förslag nu kan diskuteras fram till 
årsskiftet, för att därefter skickas in som motion till årsmötet. 
Observera att tanken är det kan finnas ändringsförslag som  kan 
diskuteras och beslutas först vid årsmötet, men att aktuella alternativa 
texter bör finnas i förslaget så inget "författande" sker på själva årsmötet

Mycket av ändringsförlagen är av okontroversiell textputs karaktär, 
inklusive att en ny punkt om valkommitté lagts in, de större 
förändringarna är
*borttag av kravet att antalet ledamöter i styrelsen skall utgöras av 
ojämnt antal
*att medlem som inte betalat årsavgift skall avföras 1 juli året efter 
verksamhetsår då avgift ej betalats, vilket är sex månader tidigare än i 
nuvarande skrivning
*att tiden för utskick av kallelse till årsmöte kortas till fyra veckor 
före, motionsinlämning till sex veckor före årsmötet, men att ett nytt 
krav förs in att tid och plats för årsmötet skall ha beslutats och vara 
känt vid årsskiftet
sedan finns det olika åsikter om det skall stå att styrelse (och 
valberedning) själva kall kunna välja in ordinarie ledamöter efter 
avhopp (adjungeringsmöjligheter är redan nu beskriven)

  Anders
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till