મિત્રો,

    

વિકિસ્રોત પર સહકાર્ય પરિયોજના - "બંસરી" ની ભૂલશુદ્ધિનું કાર્ય પૂર્ણતાને આરે છે. 
 આ સાથે પરિયોજના ક્રમાંક ૯૧ હેઠળ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી  રચિત ભજન સંગ્રહ 
"એકતારો" ને સ્રોત પર ચડાવવાનું કાર્ય હાથમાં લઈએ છીએ. 

    

ગુજરાતી ભાષાની આ સુંદર કૃતિને સ્રોત પર ચઢાવવાના કાર્યમાં જોડાવા માટે આપ નીચેની 
કડી પર જઈ વધુ માહિતી મેળવી શકશો. 

https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%9A%E0%AA%BF_%E0%AA%9A%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9A%E0%AA%BE:Ek-Taro.pdfઆભાર 

    

સુશાંત સાવલા
_______________________________________________
Wikipedia-gu mailing list
Wikipedia-gu@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-gu

Reply via email to