મિત્રો,

    

સહભાગી મિત્રોના સહકાર્યને કારણે વિકિસ્રોત પર શ્રી રમણલાલ દેસાઈ રચિત નવલકથા 
"બંસરી" ચઢાવાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. આ પરિયોજના ૨૧-૦૧-૨૦૧૮ ના દિવસે ચાલુ થઈ 
અને ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ ના દિવસે તે પૂર્ણ થઈ છે.આ પરિયોજનામાં અશોકભાઈ વૈષ્ણવ (અમદાવાદ), કૃષ્ણકાંતભાઈ ઠાકર (અમરેલી) અને સુશાંત 
(મુંબઈ)એ ભાગ લીધો હતો. પોતાના સમયનો ભોગ આપીને આ કૃતિને વિકિસ્રોત પર ચડાવવા 
બદ્દલ વિકિસ્રોત આપના સહભાગની સરાહના કરે છે

    

શ્રી રમણલાલ દેસાઈના કૃત આ એક જાસૂસી નવલકથા છે. વિકિસ્રોત પરની આ પુસ્તકની કડી:https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AB%80

    

આભાર. 

    

સુશાંત સાવલા
_______________________________________________
Wikipedia-gu mailing list
Wikipedia-gu@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-gu

Reply via email to