This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit 56877ac8eaa5f00cb38fb386ffabe95dff283518
Author: Real School <translator_stude...@realschool.am>
Date:  Wed Aug 14 12:30:35 2019 +0200

  I18n: Update translation hy_AM (99%).
  
  412 translated messages, 1 untranslated message.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/hy_AM.po | 224 ++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 118 insertions(+), 106 deletions(-)

diff --git a/po/hy_AM.po b/po/hy_AM.po
index 9f9ab29..dd5673e 100644
--- a/po/hy_AM.po
+++ b/po/hy_AM.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-01 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-03 05:37+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-07-30 06:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-08-14 06:32+0000\n"
 "Last-Translator: Real School <translator_stude...@realschool.am>\n"
 "Language-Team: Armenian (Armenia) 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/hy_AM/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr "_Չեղարկել"
 #: ../panel/panel-plugin-external.c:441
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:956
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1314
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:852
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Հեռացնել"
 
@@ -98,11 +98,12 @@ msgstr "Աւարտել _Նիստը"
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
 msgid "_Help"
 msgstr "_Աջակցութիւն"
 
@@ -294,11 +295,12 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Թարգմանութիւն"
 
 #. setup the dialog
-#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
+#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
 msgid "Add New Item"
 msgstr "Աւելացնել Նոր Տարր"
 
 #: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:203
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
 msgid "_Add"
 msgstr "_Աւելացնել"
 
@@ -331,6 +333,7 @@ msgstr "Աւելանել նոր ներդրաւն ընտրացանկում"
 
 #: ../panel/panel-item-dialog.c:214
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
@@ -340,11 +343,12 @@ msgstr "Աւելանել նոր ներդրաւն ընտրացանկում"
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
 msgid "_Close"
 msgstr "_Փակել"
 
 #: ../panel/panel-item-dialog.c:230
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Գտնել․"
 
@@ -458,198 +462,202 @@ msgid "Panel Preferences"
 msgstr "Ընտրացանկի նախընտրութիւններ"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:13
-msgid "Add a new panel"
-msgstr "Աւելացնել նոր ընտրացանկ"
+msgid "Profiles:"
+msgstr ""
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:14
-msgid "Remove the currently selected panel"
-msgstr "Հեռացնել ներկայումս ընտրուած ընտրացանկը"
-
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
 msgid "_Backup and restore"
 msgstr "_Պահուստաւորել եւ վերականգնել"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
 msgid "Switch between panel presets"
 msgstr "Ընտրել ընտրացակնի նախակարգումների միջեւ"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
+msgid "Add a new panel"
+msgstr "Աւելացնել նոր ընտրացանկ"
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:17
+msgid "Remove the currently selected panel"
+msgstr "Հեռացնել ներկայումս ընտրուած ընտրացանկը"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
 msgid "<b>General</b>"
 msgstr "<b>Ընդհանուր</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
 msgid "M_ode:"
 msgstr "Ե_ղանակ"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
 msgid "Span mo_nitors"
 msgstr "Միաւորել ցու_ցասարքերը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
 msgid "Select this option to extend the panel over multiple monitors."
 msgstr "Տարածում է ընտրացանկը մի քանի ցուցասարքերով։"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
 msgid "_Lock panel"
 msgstr "_Կողպել ընտրացանկը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
 msgid ""
 "Select this option to hide the handles of the panel and lock its position."
 msgstr "Թաքցնում է ընտրացանկի գործարկիչը եւ կողպում դիրքը։"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
 msgid "Don't _reserve space on borders"
 msgstr "_Չպահել եզրերի բացատները"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
 msgid ""
 "Select this option if you want maximized windows to cover the area behind "
 "the panel. This only works when the panel is attached to a screen edge."
 msgstr "Մեծացուած պատուհանը ծածկում է ընտրացանկի ետեւի տարածքը։ Կաշխատի միայն, 
երբ ընտրացանկը կցուած է ցուցադրիչի եզրին։"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
 msgid "Au_tomatically hide the panel:"
 msgstr "Ին_քնաշխատաւրէն թաքցնել ընտրացանկը․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:27
 msgid "O_utput:"
 msgstr "Ա_րտածում"
 
 #. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
 #. can define the length and size of the panel
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:28
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
 msgid "<b>Measurements</b>"
 msgstr "<b>Չափեր</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
 msgid "Row _size (pixels):"
 msgstr "Տողի _չափսը (պատկերատարրերով)․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:31
 msgid "Num_ber of rows:"
 msgstr "Տող_երի քանակ․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:32
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
 #, no-c-format
 msgid "L_ength (%):"
 msgstr "Ե_րկարութիւն (%)․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
 msgid "A_utomatically increase the length"
 msgstr "Ե_րկարացնել ինքնաշխատաւրէն"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
 msgid ""
 "Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
 "plugins request more space."
 msgstr "Ինքնաշխատաւրէն երկարացնում է վահանկը, եթե ներդրաւնները պահանջում են 
յաւելեալ տարածք։"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
 msgid "D_isplay"
 msgstr "Ց_ուցադրում"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
 msgid "<b>Background</b>"
 msgstr "<b>Յետնապատկեր</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
 msgid "_Style:"
 msgstr "_Ձեւ․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
 msgid "C_olor:"
 msgstr "Գ_ոյն․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
 msgid "Pick a Panel Color"
 msgstr "Ընտրել Ընտրացանկի Գոյնը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
 msgid "_File:"
 msgstr "_Նիշ․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
 msgid "Select A Background Image"
 msgstr "Ընտրել Յետնապատկերը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
 msgid "<b>Icons</b>"
 msgstr "<b>Պատկերակներ</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
 msgid "Adjust size au_tomatically"
 msgstr "Ի_նքնուրոյն հարմարեցնել չափերը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
 msgid "Fixed icon _size (pixels):"
 msgstr "Պատկերակի հաստատուն չափսը (պատկերատարրերով)․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
 msgid "<b>Opacity</b>"
 msgstr "<b>Անթափանցիկութիւն</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
 msgid "Configure..."
 msgstr "Կազմաձեւել․․․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
 msgid ""
 "<b>Compositing is currently disabled</b>\n"
 "Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
 msgstr "<b>Բաղադրումը ներկայումս անջատուած է</b>\nԹոյլատրել բաղադրումը 
պատուհանի կառավարչում, ընտրացանկի կարգաւորումների անթափանցիկութեան համար։"
 
 #. I18N: label for the enter transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:50
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:51
 msgid "_Enter:"
 msgstr "_Մուտքագրել․"
 
 #. I18N: label for the leave transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
 msgid "_Leave:"
 msgstr "_Դուրս գալ․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
 msgid ""
 "Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
 "fully transparent and 100 fully opaque."
 msgstr "Թափանցիկութիւնը, երբ սլաքը գտնուում է ընտրացանկի վրայ, 0֊ն ամբողջապէս 
թափանցիկ, իսկ 100֊ը՝ ամբողջապէս անթափանց։"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
 msgid "Appeara_nce"
 msgstr "_Տեսք"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
 msgid "Move currently selected item up by one row"
 msgstr "Տեղափոխել ներկայումս նշուած տարրը մեկ տող վերեւ"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
 msgid "Move currently selected item down by one row"
 msgstr "Տեղափոխել ներկայումս նշուած տարրը մեկ տող ներքեւ"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
 msgid "Add new item to this panel"
 msgstr "Աւելացնել նոր տարր ընտրացանկում"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
 msgid "Remove currently selected item"
 msgstr "Ջնջել նշուած տարրը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
 msgid "Edit the currently selected item"
 msgstr "Խմբագրել նշուած տարրը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
 msgid "Show about information of the currently selected item"
 msgstr "Ցուցադրել նշուած տարրի վերաբերեալ տեղեկոյթը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "Տ_արրեր"
 
@@ -657,10 +665,6 @@ msgstr "Տ_արրեր"
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Նոր Խաղ"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
-msgid "Close"
-msgstr "Փակել"
-
 #: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
 msgid "_Level:"
 msgstr "_Մակարդակ․"
@@ -732,7 +736,7 @@ msgid "Appeara_nce:"
 msgstr "_Տեսք"
 
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
 msgid "General"
 msgstr "Ընդհանուր"
 
@@ -936,7 +940,7 @@ msgstr "Ցուցադրում է յաւելուածների ընդհանրացո
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:9
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
 msgid "Appearance"
 msgstr "Տեսք"
 
@@ -1142,8 +1146,8 @@ msgstr "Ժամացոյցի Ընտրանքներ"
 #. TRANSLATORS: adjust this accordingly for your locale format
 #: ../plugins/clock/clock-digital.h:25
 msgctxt "Time"
-msgid "%R"
-msgstr "%R"
+msgid "%a %d %b, %R"
+msgstr "%a %d %b, %R"
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
 msgid "Night"
@@ -1382,36 +1386,36 @@ msgstr "Ժամը քանի՞սն է"
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Նշարանի Ցանկ"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:576
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:586
 #, c-format
 msgid "Failed to launch application \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել «%s» յաւելուածը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:608
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:618
 #, c-format
 msgid "Failed to query content type for \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց ստանալ բովանդակության «%s» տիպը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:617
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:627
 #, c-format
 msgid "No default application found for \"%s\""
 msgstr "«%s»֊ի համար լռելեայն յաւելուած չի գտնուել"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:633
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:643
 #, c-format
 msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց մեկնարկել «%s» լռելեայն յաւելուածը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:731
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:741
 #, c-format
 msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել նախընտրած յաւելուածը՝ «%s» կարգի համար"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:805
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:815
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Բացել Պանակը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:820
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:830
 msgid "Open in Terminal"
 msgstr "Բացել Վահանակում"
 
@@ -1444,7 +1448,7 @@ msgstr "_Նիշի Պատկեր․"
 
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:29
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:12
 msgid "Filtering"
 msgstr "Զտում"
 
@@ -1460,20 +1464,20 @@ msgstr "Անանուն Տարր"
 msgid "No items"
 msgstr "Տարրեր չկան"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:788
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:785
 msgid "Failed to open desktop item editor"
 msgstr "Չյաջողուեց բացել աշխատասեղանի տարրերի խմբագիրը"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:856
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:853
 msgid "If you delete an item, it will be permanently removed"
 msgstr "Եթե ջնջէք նիշ, ապա այն վերջնականապէս կը հեռացուի"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:857
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:854
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Ջնջե՞լ «%s»֊ը։"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:858
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
 msgid "Unnamed item"
 msgstr "Անանուն տարր"
 
@@ -1502,73 +1506,81 @@ msgid "Inside Button"
 msgstr "Ներսի Կոճակ"
 
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
+msgid "Up"
+msgstr "Վերեւ"
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
+msgid "Down"
+msgstr "Ներքեւ"
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
 msgid "_Edit Item"
 msgstr "_Խմբագրել Տարրը"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
 msgid "D_elete Item"
 msgstr "Ջ_նջել Տարրը"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
 msgid "Add Appli_cation"
 msgstr "Աւելացնել յա_ւելուած"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
 msgid "New _Application"
 msgstr "Նոր _Յաւելուած"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
 msgid "New _Link"
 msgstr "Նոր _Յղում"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
 msgid "Add one or more existing items to the launcher"
 msgstr "Յաւելել մեկ կամ աւելի առկայ տարրեր՝ գործարկչի համար"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
 #: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.in.h:1
 msgid "Launcher"
 msgstr "Թողարկիչ"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
 msgid "Delete the currently selected item"
 msgstr "Ջնջել ընտրուած տարրը"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
 msgid "Add a new empty item"
 msgstr "Աւելացնել նոր, դատարկ տարր"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
 msgid "Add a new hyperlink"
 msgstr "Աւելացնել նոր գերկապ"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
 msgid "Disable t_ooltips"
 msgstr "Անջատել գոր_ծիքայուշերը"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
 msgid ""
 "Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button"
 " or menu items."
 msgstr "Նշեք այս ընտրանքը՝ գործիքահուշերի անջատման համար, երբ տեղափոխուում են 
ընտրացանկի կոճակը կամ ցանկի տարրերը։"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
 msgid "Show _label instead of icon"
 msgstr "Ցուցադրել _նշիչ՝ պատկերակի փոխարէն"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:31
 msgid "Show last _used item in panel"
 msgstr "Ցուցադրել ընտրացանկում վերջին անգամ _գործածուած տարրը"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:32
 msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
 msgstr "Նշեք այս ընտրանքը, տեղափոխելու համար սեղմուած ցանկը՝ ընտրացանկ։"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:33
 msgid "_Arrow button position:"
 msgstr "_Սլաքի կոճակի դիրք․"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:31
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:34
 msgid "Advanced"
 msgstr "Յառաջացած"
 
@@ -1576,11 +1588,11 @@ msgstr "Յառաջացած"
 msgid "Program launcher with optional menu"
 msgstr "Ծրագրի գործարկիչ՝ ընտրովի ցանկով"
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:453 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/pager/pager.c:457 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
 msgid "Workspace _Settings..."
 msgstr "Աշխատատարածքի _կարգաւորումներ..."
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:541
+#: ../plugins/pager/pager.c:545
 msgid "Unable to open the workspace settings"
 msgstr "Չյաջողուեց բացել աշխատատարածքի կարգաւորումները"
 
@@ -1641,15 +1653,15 @@ msgstr "_Ընդարձակել"
 msgid "Adds a separator or space between panel items"
 msgstr "Աւելացնում է բաժանիչ կամ բացատ ընտրացանկի տարրերի միջեւ"
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:218
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:242
 msgid "Restore the minimized windows"
 msgstr "Վերականգնել փոքրացրած պատուհանները"
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:220
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:244
 msgid "Minimize all open windows and show the desktop"
 msgstr "Փոքրացնել բոլոր բացուած պատուհանները եւ ցուցադրել աշխատասեղանը"
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:223
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:247
 #: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:1
 msgid "Show Desktop"
 msgstr "Ցուցադրել Աշխատասեղանը"
@@ -1804,23 +1816,23 @@ msgstr "Ցուցադրել պատուհանները բոլոր ցու_ցասար
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Ցուցադրել միայն _փոքրացուած պատուհանները"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3558
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3594
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Փո_քրացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3566
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3602
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Մե_ծացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3574
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3610
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Առ_աւելացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3582
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3618
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "_Մեծացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3594
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3630
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Փակել Բոլորը"
 
@@ -1867,23 +1879,23 @@ msgstr "Սլաք"
 msgid "Window Menu"
 msgstr "Պատուհանների Ցանկ"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
 msgid "Button layout:"
 msgstr "Կոճակի շարակարգ․"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
 msgid "Show workspace a_ctions"
 msgstr "Ցուցադրել աշխատատարածքի գո_րծողութիւնները"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
 msgid "Show workspace _names"
 msgstr "Ցուցադրել աշխատատարածքների _անունները"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
 msgid "Enable _urgency notification"
 msgstr "Թոյլատրել _հրատապ ծանուցումները"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:11
 msgid "Show windows from _all workspaces"
 msgstr "Ցուցադրել _բոլոր աշխատատարածքների պատուհանները"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to