This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit 1f19d1bfbf4a7a788df78f43bd01ef14a0447200
Author: Xfce Bot <transi...@xfce.org>
Date:  Tue Apr 14 23:55:25 2020 +0200

  I18n: Update translation hy_AM (96%).
  
  412 translated messages, 17 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/hy_AM.po | 384 +++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 224 insertions(+), 160 deletions(-)

diff --git a/po/hy_AM.po b/po/hy_AM.po
index dd5673e..a0550e8 100644
--- a/po/hy_AM.po
+++ b/po/hy_AM.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-30 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-08-14 06:32+0000\n"
-"Last-Translator: Real School <translator_stude...@realschool.am>\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
+"Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
 "Language-Team: Armenian (Armenia) 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/hy_AM/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -28,78 +28,85 @@ msgid ""
 "file"
 msgstr "Յաւելել նոր գործարկիչ վահանակում՝ հիմնուած աշխատասեղանի նիշի տեղեկոյթի 
վրայ։"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1 ../panel/panel-window.c:2699
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
+msgid ""
+"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
+"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
 msgid "Panel"
 msgstr "Ընտրացանկ"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
 msgid "Customize the panel"
 msgstr "Ընտրացանկի կարգաւորումներ"
 
 #. I18N: %s is the name of the plugin
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1081
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1308
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1105
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1321
 #, c-format
 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Հեռացնե՞լ %s֊ը։"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1086
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1311
-msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
-msgstr "Տարրի հեռացման դէպքում՝ այն կը կորի անվերադարձ։"
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1110
+msgid ""
+"Removing the item from the panel also means its configuration will be lost."
+msgstr ""
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1087 ../panel/panel-dialogs.c:163
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1313
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:593
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1111 ../panel/panel-dialogs.c:163
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1326
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:602
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:473
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:938
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Չեղարկել"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1088
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1283
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:441
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:956
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1314
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1307
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:443
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:852
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Հեռացնել"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1229
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1253
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Յատկութիւններ"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1244 ../panel/panel-window.c:2787
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
 msgid "_About"
 msgstr "_Ձեռնարկ"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1259
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1283
 msgid "_Move"
 msgstr "_Շարժ"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1304
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1328
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Ընտրացան_կ"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1313 ../panel/panel-window.c:2712
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Աւելացներ _Նոր Տարրեր..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1328 ../panel/panel-window.c:2727
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "Վահանակի Կար_գաւորումներ..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1349 ../panel/panel-window.c:2759
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Աւարտել _Նիստը"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1369 ../panel/panel-item-dialog.c:208
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2778
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
@@ -107,7 +114,7 @@ msgstr "Աւարտել _Նիստը"
 msgid "_Help"
 msgstr "_Աջակցութիւն"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1384
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1408
 msgid "About"
 msgstr "Ձեռնարկ"
 
@@ -230,42 +237,42 @@ msgstr "Գործարկե՞լ ընտրացանկը։ Եթե այո, ապա համ
 msgid "No running instance of %s was found"
 msgstr "%s֊ի գործարկուող աւրինակ՝ չի յայտնաբերուել"
 
-#: ../panel/panel-application.c:215
+#: ../panel/panel-application.c:214
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել տեղափոխման յաւելուածը"
 
-#: ../panel/panel-application.c:983
+#: ../panel/panel-application.c:977
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Ստեղծել _Գործարկիչ"
 
-#: ../panel/panel-application.c:984
+#: ../panel/panel-application.c:978
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Կը ստեղծուի նոր գործարկչի նեդրաւն ընտրացանկում եւ նիշերը կը ներդրուեն, 
որպէս ցանկի տարրեր։"
 
-#: ../panel/panel-application.c:986
+#: ../panel/panel-application.c:980
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
 msgstr[0] "Ստեղծել նոր գործարկիչ %d աշխատասեղանի նիշերից"
 msgstr[1] "Ստեղծել նոր գործարկիչ %d աշխատասեղանի նիշերից"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1726
+#: ../panel/panel-application.c:1720
 msgid "Quit"
 msgstr "Ելք"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1727
+#: ../panel/panel-application.c:1721
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr "X֊ը գործարկուել է առանց նիստի կառավարչի։ «Դուրս Գալ»֊ի սեղմումը կփակի 
X֊սպասարկիչը։"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1728
+#: ../panel/panel-application.c:1722
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Փակե՞լ ընտրացանկը։"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1736
+#: ../panel/panel-application.c:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել «%s» հրամանը"
@@ -308,7 +315,7 @@ msgstr "_Աւելացնել"
 msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
 msgstr "Ընտրել ընտրացանկը, նոր ներդրաւնի համար:"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:891
+#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
 #, c-format
 msgid "Panel %d"
 msgstr "Ընտրացանկ %d"
@@ -331,15 +338,15 @@ msgstr "Աւելացնել Նոր Տարրեր"
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Աւելանել նոր ներդրաւն ընտրացանկում"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
@@ -347,21 +354,21 @@ msgstr "Աւելանել նոր ներդրաւն ընտրացանկում"
 msgid "_Close"
 msgstr "_Փակել"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:230
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Գտնել․"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:238
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Մուտքագրէք որոնուող նիւթն այստեղ"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:434
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:436
 #, c-format
 msgid "Plugin \"%s\" unexpectedly left the panel, do you want to restart it?"
 msgstr "«%s» ներդրաւնն անհետացել է ընտրացանկից։ Վերագործարկե՞ լ այն։"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:436
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:438
 #, c-format
 msgid ""
 "The plugin restarted more than once in the last %d seconds. If you press "
@@ -369,43 +376,43 @@ msgid ""
 "permanently removed from the panel."
 msgstr "Ներդրաւնը՝ %d վայրկեանի ընթացքում, գործարկուել է մեկից աւելի անգամ։ 
«Գործարկել» հրամանը սեղմելու դէպքում՝ ընտրացանկը կը փորձի վերագործարկել 
ներդրաւնը, հակառակ դէպքում՝ այն վերջնականապէս կը հեռացուի ընտրացանկից։"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:440
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:442
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Գործարկել"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:517
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:518
 msgid "Automatic"
 msgstr "Ինքնաշխատ"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:527
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:528
 msgid "Primary"
 msgstr "Առաջնային"
 
 #. I18N: monitor name in the output selector
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:546
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:547
 #, c-format
 msgid "Monitor %d"
 msgstr "Ցուցասարք %d"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:957
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:962
 msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
 msgstr "Ընտրացանկի եւ ներդրաւնի կազմաձեւումները անվերադարձ կը հեռացուեն"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:958
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:963
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
 msgstr "Հեռացնե՞լ ընտրացանկ %d-ն։"
 
 #. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
 #. * runs external
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1150
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1163
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
 msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\"> (արտաքին) </span>"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for external plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1155
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1168
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal name: %s-%d\n"
@@ -414,11 +421,15 @@ msgstr "Ներքին անուն․ %s-%d\\n\"\n\"PID․ %d"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for internal plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1167
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1180
 #, c-format
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr "Ներքին անուն․ %s-%d"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
+msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
+msgstr "Տարրի հեռացման դէպքում՝ այն կը կորի անվերադարձ։"
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
 msgid "Never"
@@ -558,154 +569,154 @@ msgid "D_isplay"
 msgstr "Ց_ուցադրում"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
+msgid "Dark mode"
+msgstr ""
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
 msgid "<b>Background</b>"
 msgstr "<b>Յետնապատկեր</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
 msgid "_Style:"
 msgstr "_Ձեւ․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
 msgid "C_olor:"
 msgstr "Գ_ոյն․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
 msgid "Pick a Panel Color"
 msgstr "Ընտրել Ընտրացանկի Գոյնը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
 msgid "_File:"
 msgstr "_Նիշ․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
 msgid "Select A Background Image"
 msgstr "Ընտրել Յետնապատկերը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
 msgid "<b>Icons</b>"
 msgstr "<b>Պատկերակներ</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
 msgid "Adjust size au_tomatically"
 msgstr "Ի_նքնուրոյն հարմարեցնել չափերը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
 msgid "Fixed icon _size (pixels):"
 msgstr "Պատկերակի հաստատուն չափսը (պատկերատարրերով)․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
 msgid "<b>Opacity</b>"
 msgstr "<b>Անթափանցիկութիւն</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
 msgid "Configure..."
 msgstr "Կազմաձեւել․․․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
 msgid ""
 "<b>Compositing is currently disabled</b>\n"
 "Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
 msgstr "<b>Բաղադրումը ներկայումս անջատուած է</b>\nԹոյլատրել բաղադրումը 
պատուհանի կառավարչում, ընտրացանկի կարգաւորումների անթափանցիկութեան համար։"
 
 #. I18N: label for the enter transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:51
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
 msgid "_Enter:"
 msgstr "_Մուտքագրել․"
 
 #. I18N: label for the leave transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
 msgid "_Leave:"
 msgstr "_Դուրս գալ․"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
 msgid ""
 "Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
 "fully transparent and 100 fully opaque."
 msgstr "Թափանցիկութիւնը, երբ սլաքը գտնուում է ընտրացանկի վրայ, 0֊ն ամբողջապէս 
թափանցիկ, իսկ 100֊ը՝ ամբողջապէս անթափանց։"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
 msgid "Appeara_nce"
 msgstr "_Տեսք"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
 msgid "Move currently selected item up by one row"
 msgstr "Տեղափոխել ներկայումս նշուած տարրը մեկ տող վերեւ"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
 msgid "Move currently selected item down by one row"
 msgstr "Տեղափոխել ներկայումս նշուած տարրը մեկ տող ներքեւ"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
 msgid "Add new item to this panel"
 msgstr "Աւելացնել նոր տարր ընտրացանկում"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
 msgid "Remove currently selected item"
 msgstr "Ջնջել նշուած տարրը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
 msgid "Edit the currently selected item"
 msgstr "Խմբագրել նշուած տարրը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
 msgid "Show about information of the currently selected item"
 msgstr "Ցուցադրել նշուած տարրի վերաբերեալ տեղեկոյթը"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:63
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "Տ_արրեր"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:121
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Նոր Խաղ"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
 msgid "_Level:"
 msgstr "_Մակարդակ․"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:138
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
 msgid "Novice"
 msgstr "Նորեկ"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Սիրողական"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
 msgid "Experienced"
 msgstr "Հմուտ"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
 msgid "Expert"
 msgstr "Փորձառու"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2744
+#: ../panel/panel-window.c:2979
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "_Կողպել Ընտրացանկը"
 
-#: ../migrate/main.c:115
-msgid "Tried but failed to migrate your old panel configuration"
-msgstr "Ընտրացանկի կազմաձեւումը թարմացուել է։"
-
-#: ../migrate/main.c:127
+#: ../migrate/main.c:110
 msgid "Failed to load the default configuration"
 msgstr "Ընտրացանկի կազմաձեւումը կարիք ունի տեղափոխման..."
 
-#: ../migrate/main.c:140
+#: ../migrate/main.c:122
 msgid "Panel config needs migration..."
 msgstr "Ընտրացանկի կազմաձեւումը կարիք ունի տեղափոխման..."
 
-#: ../migrate/main.c:144
+#: ../migrate/main.c:126
 msgid "Failed to migrate the existing configuration"
 msgstr "Չյաջողուեց տեղափոխել առկայ կազմաձեւումը"
 
-#: ../migrate/main.c:150
+#: ../migrate/main.c:132
 msgid "Panel configuration has been updated."
 msgstr "Ընտրացանկի կազմաձեւումը թարմացուել է։"
 
@@ -936,9 +947,8 @@ msgstr "Ցուցադրում է յաւելուածների ընդհանրացո
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
 #: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
 msgid "Appearance"
@@ -973,18 +983,18 @@ msgstr "Ցանկ"
 msgid "Applications"
 msgstr "Յաւելուածներ"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:591
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:392
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:600
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:471
 msgid "Select An Icon"
 msgstr "Ընտրել Պատկերակ"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:594
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:395
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:474
 msgid "_OK"
 msgstr "_Բարի"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:630
-#: ../plugins/clock/clock.c:912 ../plugins/launcher/launcher.c:2395
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
+#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2403
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "Չյաջողոեւց գործարկել «%s» հրամանը:"
@@ -1033,11 +1043,11 @@ msgstr "%A%d%B %Y"
 msgid "Week %V"
 msgstr "%V֊երրորդ շաբաթ"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:464
+#: ../plugins/clock/clock.c:465
 msgid "Failed to execute clock command"
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել ժամացույցի հրամանը"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:851
+#: ../plugins/clock/clock.c:894
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Այլ Ձեւաչափ"
 
@@ -1146,8 +1156,8 @@ msgstr "Ժամացոյցի Ընտրանքներ"
 #. TRANSLATORS: adjust this accordingly for your locale format
 #: ../plugins/clock/clock-digital.h:25
 msgctxt "Time"
-msgid "%a %d %b, %R"
-msgstr "%a %d %b, %R"
+msgid "%a %_d %b, %R"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
 msgid "Night"
@@ -1380,45 +1390,78 @@ msgstr "տասներկու"
 msgid "What time is it?"
 msgstr "Ժամը քանի՞սն է"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:242
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:301
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:1
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Նշարանի Ցանկ"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:586
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:689
 #, c-format
 msgid "Failed to launch application \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել «%s» յաւելուածը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:618
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:721
 #, c-format
 msgid "Failed to query content type for \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց ստանալ բովանդակության «%s» տիպը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:627
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:730
 #, c-format
 msgid "No default application found for \"%s\""
 msgstr "«%s»֊ի համար լռելեայն յաւելուած չի գտնուել"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:643
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:746
 #, c-format
 msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց մեկնարկել «%s» լռելեայն յաւելուածը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:741
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:844
 #, c-format
 msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել նախընտրած յաւելուածը՝ «%s» կարգի համար"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:815
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:927
+msgid "Create New Folder"
+msgstr "Ստեղծել նոր պանակ"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:932
+msgid "Create New Text Document"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:939
+msgid "C_reate"
+msgstr "Ս_տեղծել"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:940
+msgid "Create & _Open"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:954
+msgid "Enter the new name:"
+msgstr "Անուն․"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:990
+#, c-format
+msgid "Failed to create folder: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1075
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Բացել Պանակը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:830
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1092
 msgid "Open in Terminal"
 msgstr "Բացել Վահանակում"
 
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1109
+msgid "Create Folder..."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1126
+msgid "Create Text Document..."
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:2
 msgid "Show a directory tree in a menu"
 msgstr "Ցուցադրել նշարանների ծառը՝ ցանկում"
@@ -1432,21 +1475,41 @@ msgid "_Base Directory:"
 msgstr "_Հիմնական Նշարան․"
 
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
+msgid "Show 'New Text _Document'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+msgid "Show '_New Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+msgid "Show 'Open in _Terminal'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+msgid "Show '_Open _Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:12
+msgid "Menu"
+msgstr "Ցանկ"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:13
 msgid "Show _hidden files"
 msgstr "Ցուցադրել _թաքնուած նիշերը"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:14
 msgid ""
 "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are "
 "visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list "
 "items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
 msgstr "Մուտքագրեք այն աւրինակների ցուցակը, որոնք կոգտագործուեն որոշելու 
համար, թե որ նիշերն են տեսանելի՝ նշարանում։ Եթե նշեք մեկից աւելի աւրինակ, ցանկի 
տարրերը պէտք է բաժանվեն մի կետ֊ստորակետերով (աւր․՝ *.txt;*.doc):"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:15
 msgid "_File Pattern:"
 msgstr "_Նիշի Պատկեր․"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:16
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:29
 #: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:12
 msgid "Filtering"
@@ -1456,11 +1519,11 @@ msgstr "Զտում"
 msgid "Open launcher menu"
 msgstr "Բացել թողարկչի ցանկը"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1619
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1622
 msgid "Unnamed Item"
 msgstr "Անանուն Տարր"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1792
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1800
 msgid "No items"
 msgstr "Տարրեր չկան"
 
@@ -1588,46 +1651,47 @@ msgstr "Յառաջացած"
 msgid "Program launcher with optional menu"
 msgstr "Ծրագրի գործարկիչ՝ ընտրովի ցանկով"
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:457 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/pager/pager.c:548 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
 msgid "Workspace _Settings..."
 msgstr "Աշխատատարածքի _կարգաւորումներ..."
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:545
+#: ../plugins/pager/pager.c:636
 msgid "Unable to open the workspace settings"
 msgstr "Չյաջողուեց բացել աշխատատարածքի կարգաւորումները"
 
-#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:567 ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:872
+#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:590 ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:873
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "%d Աշխատատարածք"
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:1
+msgid "Buttons"
+msgstr "Կոճակներ"
+
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+msgid "Miniature View"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:1
 msgid "Workspace Switcher"
 msgstr "Աշխատատարածքների Փոխանջատիչ"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
 msgid "Number of _rows:"
 msgstr "Տող_երի քանակ․"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
-msgid "Show mi_niature view"
-msgstr "Ցոյց տալ մանրա_նկարչական տեսքը"
-
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
-msgid ""
-"Show a miniature view of the workspace with rectangles for the visible "
-"windows"
-msgstr "Ցուցադրել աշխատատեղի մանրանկարչական տեսքը ուղղանկիւններով՝ տեսանելի 
պատուհանների համար"
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
+msgid "Show workspace number"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:9
-msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
-msgstr "Փոխանջատել աշխատատարածնքերը՝ մկնիկի _անիւի աւգնութեամբ"
+msgid "Switch workspaces using the mouse wheel"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:10
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
-msgid "Behaviour"
-msgstr "Վարքագիծ"
+msgid "<b>Appearance</b>"
+msgstr "<b>Արտաքին տեսք</b>"
 
 #: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:2
 msgid "Switch between virtual desktops"
@@ -1670,26 +1734,26 @@ msgstr "Ցուցադրել Աշխատասեղանը"
 msgid "Hide all windows and show the desktop"
 msgstr "Թաքցնել բոլոր պատուհանները եւ ցուցադրել աշխատասեղանը"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:458
+#: ../plugins/systray/systray.c:405
 msgid "Unable to start the notification area"
 msgstr "Չյաջողուեց գործարկել ծանուցման տիրոյթը"
 
 #. create fake error and show it
-#: ../plugins/systray/systray.c:963
+#: ../plugins/systray/systray.c:905
 msgid ""
 "Most likely another widget took over the function of a notification area. "
 "This area will be unused."
 msgstr "Ամենայն հաւանականութեամբ՝ եւս մեկ հարմարանք ստանձնեց ծանուցման տիրոյթի 
գործառոյթը։ Այս տարածքը չի աւգտագործուի։"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:965
+#: ../plugins/systray/systray.c:907
 msgid "The notification area lost selection"
 msgstr "Ծանուցուման տիրոյթի ընտրման կորուստ"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1229
+#: ../plugins/systray/systray.c:1172
 msgid "Clear"
 msgstr "Մաքրել"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1230
+#: ../plugins/systray/systray.c:1173
 msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
 msgstr "Մաքրե՞լ ծանոթ յաւելուածների ցուցակը։"
 
@@ -1706,19 +1770,15 @@ msgstr "_Պատկերակի առավելագոյն չափս (պտրր.)․"
 msgid "Sq_uare icons"
 msgstr "Քա_ռակուսի պատկերակներ"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
-msgid "Show _frame"
-msgstr "Ցուցադրել _եզրագծերը"
-
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
 msgid "C_lear Known Applications"
 msgstr "Մա_քրել ծանոթ յաւելուածները"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:10
 msgid "Known Applications"
 msgstr "Ծանոթ Յաւելուածներ"
 
-#: ../plugins/systray/systray-manager.c:405
+#: ../plugins/systray/systray-manager.c:432
 #, c-format
 msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
 msgstr "Չյաջողուեց ստանալ կառավարչի ընտրութիւնը %d ցուցադրիչի համար"
@@ -1804,6 +1864,10 @@ msgstr "Ցու_ցադրել պատուհանի եզրագծերը, երբ սլա
 msgid "_Switch windows using the mouse wheel"
 msgstr "_Փոխանջատել պատուհանները մկնիկի անիւի աւգնութեամբ"
 
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
+msgid "Behaviour"
+msgstr "Վարքագիծ"
+
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:26
 msgid "Show windows from _all workspaces or viewports"
 msgstr "Ցուցադրել պատուհանները _բոլոր աշխատատարածքներից կամ տեսադաշտերից"
@@ -1816,23 +1880,23 @@ msgstr "Ցուցադրել պատուհանները բոլոր ցու_ցասար
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Ցուցադրել միայն _փոքրացուած պատուհանները"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3594
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Փո_քրացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3602
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Մե_ծացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3610
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Առ_աւելացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3618
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "_Մեծացնել Բոլորը"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3630
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Փակել Բոլորը"
 
@@ -1844,24 +1908,24 @@ msgstr "Փոխել բացուած պատուհանները՝ կոճակների
 msgid "Desktop"
 msgstr "Աշխատասեղան"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1269
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1277
 msgid "No Windows"
 msgstr "Պատուհաններ Չկան"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1284
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1292
 msgid "Urgent Windows"
 msgstr "Անհրաժեշտ Պատուհաններ"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1327
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1335
 msgid "Add Workspace"
 msgstr "Աւելացնել Աշխատատարածք"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1350
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1358
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace \"%s\""
 msgstr "Հեռացնել «%s» Աշխատատարածքը"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1352
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1360
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace %d"
 msgstr "Հեռացնել %d Աշխատատարածքը"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to