Znam, i ja isto!

----- Original Message -----
From: "Dragana Novakovic" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <YUmetal@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, September 29, 2005 23:52
Subject: Re: [YUmetal] Agrogoth


> Ja bih volela da mogu da procitam te tekstove, opet
> sam dobila gomilu slova dj u stihovima....
>
> --- Mateja Sakovic <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> >
> >
> > > Eve jos dva texta preuzeta sa
> > www.seljackabuna.co.sr
> >
> >
> > Õåâè Ìåòàë ¼å òî!
> >
> > Èç ïàêëà ÷ó¼ó ñå òðóáå
> > ïîçèâà¼ó íàñ íà áî¼,
> > Ðàòíèöè íàäó íå ãóáå
> > Ѽà¼è ñå àâîsè áðî¼!
> >
> > Ñâè âè ðàòíèöè õðàáðè
> > Ìåòàë íàì äîíîñè ñïàñ,
> > Äèæåìî ìà÷åâå âèñîêî è
> > âðèøòèìî íà ñàâ ãëàñ!
> >
> > ðåô:
> > Ïèâî ïè¼åìî,
> > Æåíå áè¼åìî,
> > ×åëèê ëè¼åìî,
> > Õåâè ìåòàë ¼å òî!
> >
> > Ñåëà õàðàìî,
> > Ðèáå êàðàìî,
> > Ìíîãî ñìàðàìî,
> > Õåâè ìåòàë ¼å òî!
> >
> > Êîñà, âåòàð, îãào,
> > âàòðà, ïàêàî è ìà÷,
> > âèäåâøè îçíàêå ñòðàøíå
> > äóøìàíè áðèçíó ó ïëà÷!
> >
> > Áó¼èöà ãëóïîñòè òå÷å
> > ¼åð ìè ñìî ðîåíè çëè
> > øàsåìî ïîðóêó äåöè
> > áóäèòå êàî è ìè!
> >
> > ðåô.
> >
> > Íè¼å õòåëà...
> >
> > Èì'î ñàì ¼åäíó äåâî¼êó ìëàäó
> > Áèëà ¼å ëåïà è ïàìåòíà
> > Íè¼å ¼î¼ áèëî ðàâíå ó ãðàäó
> > Àë' ¼å ¼åäíó ìàíó... èìàëà
> >
> > Íè¼å õòåëà äà ñå êàðà ñàìíîì
> > Íè¼å õòåëà íèêàäà
> > Íè¼å õòåëà äà ñå êàðà ñàìíîì
> > Íè¼å õòåëà...
> >
> > Ðåê'î ñàì: "Îêå¼, òî ¼å ó ðåäó"
> > Èïàê ¼å ìàëà íåçðåëà,
> > Âàäèëà ñå íà êåâó, ñåñòðó è äåäó
> > è êàêî ó ñåáå íè¼å ñèãóðíà.
> >
> > Íè¼å õòåëà äà ñå êàðà ñàìíîì
> > Íè¼å õòåëà íèêàäà
> > £à ñàì áèî ñòðïsèâ è ñìåðàí
> > Àëè îíà ¼å êó÷êà... ôðèãèäíà.
> >
> > Òàêî ñó òåêëè äàíè è äàíè,
> > ÷èíèëè ñó ñå ê'î ãîäèíà
> > Ðåêîõ äà âèøå íå ìîãó äà ÷åêàì
> > Òå ¼å îíà òàäà... îòèøëà
> >
> > Íè¼å õòåëà...
> >
> >
> >
> >
> > __________________________________
> > Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
> > http://mail.yahoo.com
> >
>
>
>
>
> __________________________________
> Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
> http://mail.yahoo.com
>
>
>
> Stay Metal,
> YU Metal.
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Life without art & music? Keep the arts alive today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/iuUuID/dnQLAA/n1hLAA/rzJolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Stay Metal,
YU Metal. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/YUmetal/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Одговори путем е-поште