On 10/22/10 12:34 PM, masoud.philharmo...@gmail.com wrote:
. مشکل در Bookmark؟
نوشته شده توسط: مسعود, زمان: Thursday, 21 October 2010 14:23

درود
من یک مشکل با این نرم افزار دارم، امیدوارم کسی بتواند کمکی بکند.
همانطور که می دانید می توانید از دو گزینه اول منوی Bookmark می توانید
آیات دلخواه را مثل آدرسهای اینترنتی مرورگر در پوشه های نامگذاری شده
طبقه بندی کنید و آنها را از قسمت Bookmark>  Manage Bookmark sets وارد
یا صادر (Import/Export) کنید.
خوب مشکل اینجاست که خود برنامه ذکر بطور پیش فرض سه پوشه طبقه بندی شده
از چند آیه دارد که اسمش bookmarks است و زمانیکه من در پنجره Manage
Bookmark sets این پوشه پیش فرض را غیر فعال می کنم (یعنی تیکش را بر می
دارم) و از طریق دکمه Import فایل خودم را که حاوی پوشه ها و آیات
علامتگذاری شده شخصی خودم است را وارد می کنم و آن را به عنوان بوک مارک
پیش فرض قرار می دهم و از برنامه خارج می شوم و دوباره روی آیکون برنامه
می روم و کلیک می کنم، برنامه بالا نمی آید و باید پوشه .zekr را از
Document and settings پاک کنم تا برنامه بالا بیاید که مصادف است با
تنظیمات ابتدایی برنامه و فایل XML که همان پوشه ها و آیات شخصی و جدا
شده من هستند دیگر نیست.
این ضعف را چطور باید رفع کرد؟ حسن برنامه به همین است که بتوانید آیات
را دسته بندی کنید، در حالیکه چنین نقصی جلوی کار را می گیرد. لطفا شما
هم این کار را انجام دهید ببینید برنامه شما هم هنگ می کند.

با سپاس فراوان
بدرود

Hi.
replace your bookmark.xml file with zekr default.
in mac and linux: ~/.zekr/bookmark/bookmark.xml.
in windows I think it should be somewhere in Document and settings.
Cheers.
Milad

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"zekr" group.
To post to this group, send email to z...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to zekr+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/zekr?hl=en.

Reply via email to