Vào 16:19:50 UTC+7 Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2015, redlotus đã viết:
> Dear all,
> 
> 
> Dưới đây là hình ảnh mẫu áo thun cho nhóm ArchLinuxVN.
> Hình chỉ để minh họa vị trí đặt logo, áo của chúng ta sẽ có cổ.
> 
> Nay em xin thông báo đến mọi người biết.
> 
> Mọi người cũng giúp em làm survey này để biết số lượng có thể sẽ đăng ký làm 
> áo (ai đã làm trên fb thì ko cần làm lại): https://goo.gl/IBU1qR 
> 
> 
> Thân.
> 
> 
> -- 
> 
> 
> 
> 
> 
> My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
> My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/nerd
> Mobile: 0972097776  
> Tan Binh Dist, HCMC
> -------
> "Keep it simple, stupid."

Cho đăng ký với nha.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/21a4fbd6-08fe-4a93-bdd6-06b6b1e52e9b%40googlegroups.com.

Trả lời cho