Mình không xài IRC thường xuyên nữa, nên quyết định không dùng nick z1y. Kể từ 
hôm nay mọi liên lạc với "z1y" trên kênh IRC sẽ không liên quan tới "z1y" ngoài 
đời thật nhé :)

Bạn nào cần mua lại nick này mình sẽ bán hehe. Giá khởi điểm $1 ^^

Cảm ơn các bạn!

--
I am ... 5.5 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151201180709.45164450%40icy.bar.

Trả lời cho