Một job khác rất thú vị ở đây

https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/413677162159345/

Công việc: Ngồi nghịch với boob.

Cảm ơn các bạn.


On Thu, 7 Jan 2016 14:54:42 +0700
"Anh K. Huynh" <xky...@gmail.com> wrote:

> Một công ty (Mỹ/VN) ở quận 1 cần tuyển một bạn sysadmin (Linux only)
> trình Junior trở lên để hỗ trợ cho team đã có sẵn 3 người.
> 
> Công việc: Ngồi chơi (full time)
> 
> Bonus: Có thể làm thêm về DB (replication, clustering, monitoring,
> tuning) hoặc Security (WAF)

--
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160108100829.672ea191%40icy.bar.

Trả lời cho