Em có làm một mirror cho ubuntu và một số distro của linux, mà hiện tại đã 
rsync xong hết số lượng package rồi, mà vẫn chỉ đang pending chứ vẫn chưa chưa 
được lên https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors

Em cảm ơn ạ.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/806e873e-bc30-4f6f-b609-c501f1505134%40googlegroups.com.

Trả lời cho