Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân 2016

Chúc mọi người mọi việc tốt lành, tất cả đổi mới, viết code hăng, có job tốt.
Riêng Arch thì cứ xài tiếp là được rồi.
Offline Năm Khỉ đi ta?

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/483b82b7-4428-4656-bc26-b9f55eaff407%40googlegroups.com.

Trả lời cho