Mình làm cái USB blackarch rồi, nhưng boot nó xong thì nhận ra phải làm thêm 
các công việc cơ bản sau đây mới bắt đầu xài lai rai được:
* ip link set enp14s0 up
* dhcpcd
* đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
* pacman -Syy
* pacman -S ibus-unikey
* ibus-daemon -drx
Bỏ tất cả vào một file và muốn add file này vào USB thì phải làm thế nào? Chạy 
thủ công từng dòng một mệt mỏi qúa.
Ai rỗi việc xin chỉ giáo, Cám ơn nhiều.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/d0832c2b-edbd-4939-aa5f-576c084262d5%40googlegroups.com.

Trả lời cho