Chúc bác Hải năm mới sức khỏe, phát tài, `pacman -Suy` rẹt rẹt không phải gỡ ra 
cài lại lần nào!

Chúc bà con xài ArchLinux ngày càng ít `fsck` =))

TB: Qua mùng 4 hoặc 5 mới hẹn được các bạn đi offline đầu năm bác Hải nhé! 

On Sun, 7 Feb 2016 14:37:20 -0800 (PST)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân 2016
> 
> Chúc mọi người mọi việc tốt lành, tất cả đổi mới, viết code hăng, có
> job tốt. Riêng Arch thì cứ xài tiếp là được rồi.
> Offline Năm Khỉ đi ta?
> --
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160209105141.5cb75f80%40icy.bar.

Trả lời cho