Hi bác

Lâu rồi cháu cũng không theo dõi mấy tin tức này, hình như trước đây có
bình luận trên một nhóm fb. Cháu chuyển tiếp email của bác sang nhóm thư
Arch, để bạn nào biết có thể giải thích cho bác.

Thân

-
Q


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: mai khai <mkh...@gmail.com>
Ngày: 16:51 Ngày 23 tháng 02 năm 2016
Chủ đề: Re: chattr
Đến: Quang Nguyen <xquang.f...@gmail.com>


http://www.zdnet.com/article/after-a-10-year-linux-migration-munich-considers-switching-back-to-windows-and-office/

Nhân tiện: Trên mạng có nhiều bài nói về thất bại của Đức về việc xài Linux
trong chính quyền. Sự thực là thế nào nhỉ? Chắc bị Windows gác kèo nặng quá
nên không thể phát huy sức mạnh của Linux được?

-
Q

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnMv0dXM-PhEAMLqz-XUbkadbhi6ibyf-y_HezbHh8jjOg%40mail.gmail.com.

Trả lời cho