On Tue, 23 Feb 2016 18:53:37 +0700
Quang Nguyen <xquang.f...@gmail.com> wrote:

> Nhân tiện: Trên mạng có nhiều bài nói về thất bại của Đức về việc xài
> Linux trong chính quyền. Sự thực là thế nào nhỉ? Chắc bị Windows gác
> kèo nặng quá nên không thể phát huy sức mạnh của Linux được?

Trong bài bác Hải gửi cũng đã nói tới rồi đó bác. Có khối lý do, ví dụ tổng chi 
phí (đào tạo, điều chỉnh chương trình, trao đổi dữ liệu,...) quá lớn, lớn hơn 
nhiều so với khi xài $M. Và người dùng sau khi cài Linux lên thì cài thêm cả 
Windows ở máy ảo nữa, coi như không. Bộ office của Linux thì thôi, chẳng thà 
xài LaTeX gõ lệnh luôn còn lẹ hơn bác ạ =))

--
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160302091523.7f97659a%40icy.bar.

Trả lời cho