Gọi điện thoại không được??? Anh có cần em cử người qua trường kiếm nó hông?

Vào 21:55 Ngày 29 tháng 02 năm 2016, Anh K. Huynh <xky...@gmail.com> đã
viết:

> Mấy hôm nay không ai liên lạc được với bạn Doan (redlotus, email:
> doanl...@gmail.com). Bạn nào biết cách liên hệ với Doan hoặc người quen
> của Doan thì báo lại cho nhóm biết nhé.
>
> Cảm ơn nhiều!
>
> --
> I am ... 6 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160229215524.1eda6918%40icy.bar
> .
>-- 
OpenPGP key: D1495710

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAKUZ9eA6kmvQE%2BR8e5wJRFUpE6HjTSgXH3cVDdg4RaVL7ud-sQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho