Đã liên lạc được với Doan. Bạn ấy đi không để ý nên tông phải con muỗi, làm con 
muỗi bị thương phải đưa con muỗi đi bệnh viện chăm sóc cả tuần nay.

Dù rất muốn bạn ấy gửi áo sớm cho các bạn N và C (và con ai nữa) nhưng các bạn 
ráng chờ cho đi khi con muỗi bình phục đi lại bình thường. Các bạn sẽ được 
`refund` hợp lý.

Thay gia đình con muỗi, mình gửi xin lỗi chân thành sâu sắc tới các bạn vì đã 
làm phiền các bạn lo lắng.

On Mon, 29 Feb 2016 23:30:54 +0700
Chung Bui <chung.bui.f...@gmail.com> wrote:

> ‎Có vấn đề gì anh em báo nhé. Có khi điện thoại của bạn ấy bị hỏng,
> đang đi sửa.
> 
> Sent from my BlackBerry 10 smartphone.
> From: Hoai Nham
> Sent: Monday, 29 February 2016 22:32
> To: archlinuxvn@googlegroups.com
> Reply To: archlinuxvn@googlegroups.com
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Mất liên lạc với bạn Doan
> 
> 
> Telegram em thấy last seen 25-02-2016. Việc có nghiêm trọng lắm không
> anh? Có nên báo công an?
> 
> 2016-02-29 21:58 GMT+07:00 Le Kien Truc <afterlastan...@gmail.com>:
> Gọi điện thoại không được??? Anh có cần em cử người qua trường kiếm
> nó hông?
> 
> Vào 21:55 Ngày 29 tháng 02 năm 2016, Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>
> đã viết:
> 
> Mấy hôm nay không ai liên lạc được với bạn Doan (redlotus, email:
> doanl...@gmail.com). Bạn nào biết cách liên hệ với Doan hoặc người
> quen của Doan thì báo lại cho nhóm biết nhé.
> 
> Cảm ơn nhiều!
> 
> --
> I am ... 6 dog years old.
> 
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "ArchLinux Việt Nam" group. To unsubscribe from this group and
> stop receiving emails from it, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com. To view this discussion on
> the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160229215524.1eda6918%40icy.bar.
> 
> 
> 
> --
> OpenPGP key: D1495710
> 
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "ArchLinux Việt Nam" group. To unsubscribe from this group and
> stop receiving emails from it, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com. To view this discussion on
> the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAKUZ9eA6kmvQE%2BR8e5wJRFUpE6HjTSgXH3cVDdg4RaVL7ud-sQ%40mail.gmail.com.
> 
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "ArchLinux Việt Nam" group. To unsubscribe from this group and
> stop receiving emails from it, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com. To view this discussion on
> the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH1Gu-mQ9jFLW02%2BobBAPsBEZEdDq8T-D68U3h-MvyvfY4rRNw%40mail.gmail.com.
> 
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "ArchLinux Việt Nam" group. To unsubscribe from this group and
> stop receiving emails from it, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com. To view this discussion on
> the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160229163054.5406804.93652.158%40gmail.com.
> 



--
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160302090515.39f08c12%40icy.bar.

Trả lời cho