Mấy hôm nay không ai liên lạc được với bạn Doan (redlotus, email: 
doanl...@gmail.com). Bạn nào biết cách liên hệ với Doan hoặc người quen của 
Doan thì báo lại cho nhóm biết nhé.

Cảm ơn nhiều!

--
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160229215524.1eda6918%40icy.bar.

Trả lời cho