Mình cài để dùng thử fcitx coi sao, nhưng sau một hồi mò mẫm thì tuy gõ telex 
được, VNI lại không cho ra tiếng Việt. 
Arch đang chạy MATE, không thấy có .xprofile hoặc .xinitrc nên mình nhét đại 
một file ".xprofile" vào với nội dung như trong hướng dẫn
[afota@fota ~]$ cat .xprofile 

export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export XMODIFIERS=@im=fcitx

Reboot thì fcitx tự động nạp, xem kỹ trong config thấy input method là Unikey 
và VNI, và cũng đã add font ttf.hannom, nhưng gõ "có" (co+1) thì vẫn bị nhảy ra 
thành "cos". Nếu bật sang Telex thì khi gõ "cos" nhảy ra "có" ngon lành.

Mong nhận được trợ giúp. Cám ơn.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/3f759947-2003-42a5-ac72-3856c6ebfb95%40googlegroups.com.

Trả lời cho