Ghi chép thêm về fcitx:

Vì lần trước dù "thành công" nhưng không biết chắc chắn là thành công do đâu, 
nên mình quyết định cài một bản Arch mới toanh vào partition khác để thử lại. 
Kết quả lần này càng ... thê thảm hơn: 
* Cài Arch cho chạy xfce4 không nhận ra unicode,
* Khi cài enlightenment thì mới gõ được. Tuy nhiên: các dấu sắc và dấu huyền bị 
sai chỗ (xem các dòng trên), dù đã thử chọn hoặc bỏ chọn "oà""uý",
* Nếu vào bằng enlightenment16 thì hệ thống không tự động nạp fcitx, phải kích 
hoạt bằng dòng lệnh.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/22d4443a-5d7a-4266-9eae-98ffbc417d24%40googlegroups.com.

Trả lời cho