Mình cũng bị như thế này khi gõ trong xterm:

Một điểm trừ là khi dùng trên skype, phần text đang trong preedit bị hiển thị 
trong một ô riêng chứ không chỉ là text bị gạch dưới như trong những chương 
trình khác. (xem hình dưới)
http://www.nerdyweekly.com/posts/ibus-is-dead-to-me-use-fcitx-instead-vi/

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/8ca6484a-8f8e-4cdb-aed5-ce7e9081e55c%40googlegroups.com.

Trả lời cho