Bác dùng command "ls -lah" để xem permission của thư mục .xmonad/ xem sao.
On May 20, 2016 6:36 AM, "maikhai" <mkh...@gmail.com> wrote:

> Vào 16:13:54 UTC Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016, Dynamo đã viết:
> > Không cần sudo đâu bác
>
> Bị cái này nữa:
>
> [sliabh@a3che .xmonad]$ ls -lh
> total 24K
> drwxr-xr-x 2 root   root  4.0K May 19 17:39 haha
> -rwxrwxrwx 1 sliabh users  17K May 20 06:25 xmonad.hs
> [sliabh@a3che .xmonad]$ xmonad --recompile
> xmonad: /home/sliabh/.xmonad/xmonad.errors: openFile: permission denied
> (Permission denied)
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/bba313b9-3c0a-4c0f-9a9d-d020ce601c5f%40googlegroups.com
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiLUb%3DOmSP_8-UC0B55p2xiQ2g_Pi9btNHdBBLnYSG-Aew%40mail.gmail.com.

Trả lời cho