Vào 20:09:01 UTC+7 Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016, Duc Tran đã viết:
> Gửi bác,
 
> Ngay chính thư mục .xmonad/ đang ở quyền root rồi bác. Bác chạy command "sudo 
> chown -R sliabh: .xmonad/" để set lại quyền về user sliabh.
> 
> Chúc bác khỏe.

Từ lúc lập thớt tới giờ là mình cài tới lần thứ 5 rồi a. Hai lần áp chót là cài 
để chạy với xfce4 nhưng đều thất bại: nhấn Alt+shift+Enter vẫn trơ thổ địa.
Lần chót này là mình cài arch xong, cài xmonad rồi chạy vài vòng cho ra mồ hôi 
sau đó mới cài thêm (paman -S xfce4 trơn), sau đó tại xterm gõ "xfce4-panel" 
thì thấy nó nhảy ra ngon lành. Nhờ vậy mới gọi ibus để chỉnh được.
Trên mạng có nhiều bài Guide xmonad kèm file xmonad.hs lê thê, nhưng copy vào 
chạy thử chưa thành công lần nào cả. Hiện nay vẫn chạy xmonad mà ở /root và ở 
~/HOME đều không có .xmonad, cũng không có xmonad.hs! Vậy mà nó vẫn chạy mới kỳ.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c6345ec4-4c66-4124-a79a-f6685a542d4d%40googlegroups.com.

Trả lời cho