Vào 01:22:16 UTC Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016, Duc Tran đã viết:
> Bác dùng command "ls -lah" để xem permission của thư mục .xmonad/ xem sao. 
> 
[sliabh@a3che ~]$ ls -lah .xmonad/
total 32K
drwxr-xr-x  3 root   root  4.0K May 19 19:44 .
drwx------ 19 sliabh users 4.0K May 20 09:25 ..
drwxr-xr-x  2 root   root  4.0K May 19 17:39 haha
-rwxrwxrwx  1 sliabh users  17K May 20 06:25 xmonad.hs

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/fc980494-5a45-4a96-94c8-a31c6c845288%40googlegroups.com.

Trả lời cho