Vào 11:44:22 UTC Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016, maikhai đã viết:
> Trước nay mình dùng youtube-dl tải các file nhạc trên youtube là vô tư, nhưng 

Tìm được cách fix ở
https://github.com/rg3/youtube-dl/blob/master/CONTRIBUTING.md
theo đó chỉ cần gõ:
$ youtube-dl -v (dán URL vào, ví dụ) https://www.youtube.com/watch?v=1s_QT4HVqOI

Lạ! Tại sao thêm "v" (verbose?) vào là xong hè?

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/a512bf24-2837-417d-a314-b69a1fd3aafc%40googlegroups.com.

Trả lời cho