Mình dùng pacman cài youtube-dl rồi chạy với "-v" là ổn rồi. Ví dụ:
[tada@a3che ~]$ youtube-dl -v https://www.youtube.com/watch?v=lt_ufbVbKYo
[debug] System config: []
[debug] User config: []
[debug] Command-line args: ['-v', '
https://www.youtube.com/watch?v=lt_ufbVbKYo']
[debug] Encodings: locale UTF-8, fs utf-8, out UTF-8, pref UTF-8
[debug] youtube-dl version 2016.06.25
[debug] Python version 3.5.1 - Linux-4.6.3-1-ARCH-x86_64-with-arch
[debug] exe versions: ffmpeg 3.0.2, ffprobe 3.0.2, rtmpdump 2.4
[debug] Proxy map: {}
[youtube] lt_ufbVbKYo: Downloading webpage
[youtube] lt_ufbVbKYo: Downloading video info webpage
[youtube] lt_ufbVbKYo: Extracting video information
[youtube] {43} signature length 40.45, html5 player en_US-vflAbrXV8
[youtube] {18} signature length 40.45, html5 player en_US-vflAbrXV8
  -CUT-
[youtube] {251} signature length 40.45, html5 player en_US-vflAbrXV8
WARNING: Requested formats are incompatible for merge and will be merged
into mkv.
[debug] Invoking downloader on '
https://r4---sn-8qj-nbole.googlevideo.com/videoplayback?source=youtube&upn=f-izbYUAJqU&ipbits=0&gir=yes&fexp=9405331%2C9416126%2C9416891%2C9419451%2C9422596%2C9428398%2C9429741%2C9429856%2C9431012%2C9433096%2C9433223%2C9433946%2C9434074%2C9435396%2C9435408%2C9435526%2C9435667%2C9435876%2C9436607%2C9436825%2C9437066%2C9437553%2C9438663%2C9438905%2C9438967%2C9439439%2C9439652%2C9439944%2C9440391%2C9440545%2C9440640&clen=87669175&lmt=1457362432587171&sparams=clen%2Cdur%2Cgir%2Cid%2Cinitcwndbps%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Ckeepalive%2Clmt%2Cmime%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl%2Crequiressl%2Csource%2Cupn%2Cexpire&mn=sn-8qj-nbole&ip=14.169.60.193&mm=31&requiressl=yes&ms=au&itag=133&pl=19&mt=1467591694&dur=6780.072&id=o-AMUu-gMP-0L3edOXRf2sjoDrm04jKyI4U9AQl4dHMy4q&mime=video%2Fmp4&initcwndbps=1577500&expire=1467613580&sver=3&mv=m&keepalive=yes&key=yt6&signature=7712B342655FEA9113DDDA075907C47C357C6362.3365EE7458DD8A33FE7FCAE1CBC73A529B5802C8&ratebypass=yes
'
[download] Destination: Nhạc sĩ Phạm Đình Chương - Những sáng tác bất
hủ.-lt_ufbVbKYo.f133.mp4
[download] 22.9% of 83.61MiB at 1.67MiB/s ETA 00:38^C
ERROR: Interrupted by user


On Sun, Jul 3, 2016 at 12:06 PM, Võ Hoàng Sang <sangvoho...@vnoss.org>
wrote:

> Bác có thể dùng 1 số trang web chuyên download Youtube ví dụ như
> SaveFrom.net :). Nếu Download ko thường xuyên thì cách này hiệu quả hơn :)
> Vào 18:44:22 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016, maikhai đã viết:
> > Trước nay mình dùng youtube-dl tải các file nhạc trên youtube là vô tư,
> nhưng bây giờ gặp trục trặc:
> >
> > [tada@a3che ~]$ youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=1s_QT4HVqOI
> > [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading webpage
> > [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading video info webpage
> > [youtube] 1s_QT4HVqOI: Extracting video information
> > [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading js player en_US-vflLyLvKU
> > ERROR: Signature extraction failed: Traceback (most recent call last):
> >  File
> "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line
> 997, in _decrypt_signature
> >   video_id, player_url, s
> >  File
> "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line
> 912, in _extract_signature_function
> >   res = self._parse_sig_js(code)
> >  File
> "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", line
> 975, in _parse_sig_js
> >   initial_function = jsi.extract_function(funcname)
> >  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/jsinterp.py", line
> 241, in extract_function
> >   raise ExtractorError('Could not find JS function %r' % funcname)
> > youtube_dl.utils.ExtractorError: Could not find JS function 'ur'; please
> report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the
> latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure
> to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
> > (caused by ExtractorError("Could not find JS function 'ur'; please
> report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the
> latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure
> to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete
> output.",)); please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make
> sure you are using the latest version; see https://yt-dl.org/update on
> how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and
> include its complete output.
> > [tada@a3che ~]$
> >
> > Đã có làm theo hướng dẫn ở
> > http://rg3.github.io/youtube-dl/download.html
> > nhưng vẫn không fix được.
> >
> > Làm theo một hướng dẫn khác thì:
> > [root@a3che tada]# youtube-dl -U
> > It looks like you installed youtube-dl with a package manager, pip,
> setup.py or a tarball. Please use that to update.
> >
> > Làm gì tiếp đây?
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/t52YQRHFW0U/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/8ffabc9e-1d2a-4a14-9bdb-fbd3aa07245f%40googlegroups.com
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdNaJcppWzmnBr%3DTvJ1Lx5AFWLqH-90KxqWMhFiOJUPjDQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho