Bác có thể dùng 1 số trang web chuyên download Youtube ví dụ như SaveFrom.net 
:). Nếu Download ko thường xuyên thì cách này hiệu quả hơn :)
Vào 18:44:22 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2016, maikhai đã viết:
> Trước nay mình dùng youtube-dl tải các file nhạc trên youtube là vô tư, nhưng 
> bây giờ gặp trục trặc:
> 
> [tada@a3che ~]$ youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=1s_QT4HVqOI
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading webpage
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading video info webpage
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Extracting video information
> [youtube] 1s_QT4HVqOI: Downloading js player en_US-vflLyLvKU
> ERROR: Signature extraction failed: Traceback (most recent call last):
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", 
> line 997, in _decrypt_signature
>   video_id, player_url, s
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", 
> line 912, in _extract_signature_function
>   res = self._parse_sig_js(code)
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/extractor/youtube.py", 
> line 975, in _parse_sig_js
>   initial_function = jsi.extract_function(funcname)
>  File "/usr/lib/python3.5/site-packages/youtube_dl/jsinterp.py", line 241, 
> in extract_function
>   raise ExtractorError('Could not find JS function %r' % funcname)
> youtube_dl.utils.ExtractorError: Could not find JS function 'ur'; please 
> report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the 
> latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure to 
> call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
> (caused by ExtractorError("Could not find JS function 'ur'; please report 
> this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest 
> version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure to call 
> youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.",)); 
> please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using 
> the latest version; see https://yt-dl.org/update on how to update. Be sure 
> to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
> [tada@a3che ~]$ 
> 
> Đã có làm theo hướng dẫn ở
> http://rg3.github.io/youtube-dl/download.html
> nhưng vẫn không fix được.
> 
> Làm theo một hướng dẫn khác thì:
> [root@a3che tada]# youtube-dl -U
> It looks like you installed youtube-dl with a package manager, pip, setup.py 
> or a tarball. Please use that to update.
> 
> Làm gì tiếp đây?

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/8ffabc9e-1d2a-4a14-9bdb-fbd3aa07245f%40googlegroups.com.

Trả lời cho