Vào 13:39:11 UTC+7 Thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm 2016, icy đã viết:
> Mời các bạn tham gia https://telegram.me/joinchat/Brggd0AbFyigW4Fg0gW8lA
> 
> --
> I am 6 dog years old.

Cứ ở trong Groups đây mà tán phét cũng tốt lắm rồi sao phải Telegram nữa nhỉ. 
Đăng ký càng nhiều càng mệt (vừa rồi đã tự trảm Facebook và LinkedIn vì không 
biết dùng vào việc gì).

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/d1ba5846-d237-4423-b94b-f26d2236da7b%40googlegroups.com.

Trả lời cho