On Fri, 7 Oct 2016 20:02:38 -0700 (PDT)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Cứ ở trong Groups đây mà tán phét cũng tốt lắm rồi sao phải Telegram
> nữa nhỉ. Đăng ký càng nhiều càng mệt (vừa rồi đã tự trảm Facebook và
> LinkedIn vì không biết dùng vào việc gì).
> 

Dạ chia sẻ hình ảnh, chít chát có khi nào hỏi trực tiếp cho vui bác ạ. Email 
dạo này ngwười ta ít xài nữa thấy vắng hoe...

--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20161008101019.4c12c36f%40icy.bar.

Trả lời cho