Bác maikhai spam tele thoải mái !!!  Spam meo kinh qué :))  Cháu chạy xe
ngoài dg mưa gió,  thấy dt sột sột phải dừng lại mấy lần ... mà chả laex
lại bờ lốc :))

On Sat, Oct 8, 2016, 11:27 mai khai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Vậy không chừng bữa nào ngứa mép sẽ phải đăng một suất Tele. Sống ở đời
> thì phải tán dóc.
>
>
> 2016-10-08 10:10 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:
>
>
> On Fri, 7 Oct 2016 20:02:38 -0700 (PDT)
> maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
>
> > Cứ ở trong Groups đây mà tán phét cũng tốt lắm rồi sao phải Telegram
> > nữa nhỉ. Đăng ký càng nhiều càng mệt (vừa rồi đã tự trảm Facebook và
> > LinkedIn vì không biết dùng vào việc gì).
> >
>
> Dạ chia sẻ hình ảnh, chít chát có khi nào hỏi trực tiếp cho vui bác ạ.
> Email dạo này ngwười ta ít xài nữa thấy vắng hoe...
>
> --
> I am 6 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
>
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/gEmdjdWHsO0/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20161008101019.4c12c36f%40icy.bar
> .
>
>
>
>
> --
> m k h _ s g n
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdOE5cYuitVxRePm_WjLBh20%2B-T3R4a5ABmNPjbYcp9U0g%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdOE5cYuitVxRePm_WjLBh20%2B-T3R4a5ABmNPjbYcp9U0g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhM2LVcXD29MhcOcuNvWgf%2B%2BUTY3aJZSdB-nninwUqwk_g%40mail.gmail.com.

Trả lời cho