Vào 10:49:48 UTC+7 Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016, maikhai đã viết:
> Arch Xmonad cài Ibus, làm đủ các cái rồi mà vẫn không set đươc kiểu gõ Vni dù 
> đã tích vào mục chọn. Thành ra lại phải gọi con chuột lắt xfce4.

* Câu hỏi chưa kịp add vào:
Như vậy trong xfce4-setting có một chìa khóa nào đấy cho phép "chọn và save Vni 
method"? 
Ai biết xin vui lòng chỉ giáo. Cám ơn.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/6207c955-0c30-4a0b-b5a4-dd7186310df2%40googlegroups.com.

Trả lời cho