Vào 07:35:55 UTC+7 Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016, Anh Pentax đã viết:
> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc92-Itcbanle_10wBSx6tkZLxwcTEYBH30C0YoWPNRcEbc3g/viewform?c=0&w=1
> 
> 
> --
> I am 6 dog years old.

Về chữ nghĩa, kiểu cọ thì nom được đấy, không có gì phê bình. Nhưng về chất 
liệu áo, như mấy đợt trước, thấy là thun gì mà nylon nhiều qúa, tuy xốp nhưng 
mặc nóng điên cả người. Sao không thử đổi qua coton 100% xem xao nhỉ? Áo bằng 
coton, mặc lâu thì bạc màu bớt, coi mới bụi.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/7aa1b31d-3b7e-4eb8-921e-c0fc8c032432%40googlegroups.com.

Trả lời cho