On Sat, 24 Dec 2016 19:27:39 -0800 (PST)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Về chữ nghĩa, kiểu cọ thì nom được đấy, không có gì phê bình. Nhưng
> về chất liệu áo, như mấy đợt trước, thấy là thun gì mà nylon nhiều
> qúa, tuy xốp nhưng mặc nóng điên cả người. Sao không thử đổi qua
> coton 100% xem xao nhỉ? Áo bằng coton, mặc lâu thì bạc màu bớt, coi
> mới bụi.

@NhamLH đâu rồi =@@ 


--
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20161225103210.10b0114b%40icy.bar.

Trả lời cho