Cứ phải gọi như hò đò, có lẽ chỉ do đặt nhiều kênh liên lạc qúa mà ra. Bữa
nào offline đông đông, nghiêm, đề nghị biểu quyết chọn một cái thôi để lên
mà tán dóc đông vui hơn.
Kỳ áo này cũng vẫn nhờ Kỳ Anh trả trước gìum, mình không có thẻ mà cũng
không biết chuyển khoản thế nào. Size M nha.
(Ý kiến nữa: chữ thêu cộm cộm sau lưng, mặc nhột mà thêm ngứa!)

2016-12-25 10:32 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:

> On Sat, 24 Dec 2016 19:27:39 -0800 (PST)
> maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
>
> > Về chữ nghĩa, kiểu cọ thì nom được đấy, không có gì phê bình. Nhưng
> > về chất liệu áo, như mấy đợt trước, thấy là thun gì mà nylon nhiều
> > qúa, tuy xốp nhưng mặc nóng điên cả người. Sao không thử đổi qua
> > coton 100% xem xao nhỉ? Áo bằng coton, mặc lâu thì bạc màu bớt, coi
> > mới bụi.
>
> @NhamLH đâu rồi =@@
>
>
> --
> I am 6 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/
> topic/archlinuxvn/8YNHHqtWbDU/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/
> msgid/archlinuxvn/20161225103210.10b0114b%40icy.bar.
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdPkkfdJiYsxBcV%3DD5-m9%2B6sVNuvspzPjazMNPhPtqdGFw%40mail.gmail.com.

Trả lời cho