Dear all,
Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm
tư trò chuyện sau 1 năm dài.

Thời gian: 19h, 18/1/2017
Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)

Best regards,
Severus

Vào 10:45 17 tháng 1, 2017, Ngô Huy <huynhok....@vnoss.org> đã viết:

> Dear all,
> Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm
> tư trò chuyện sau 1 năm dài.
>
> Thời gian: 7h
> Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng (
> https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)
>
> Best regards,
> Severus
>
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPO9ZdrZfk_vAVcO_yWR11XM1y-n5fxn-iB%3DPKkKms2nFUWxEQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho