Vào 12:43:07 UTC+7 Thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2017, huynhok.uit đã viết:
> Dear all,
> Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm tư 
> trò chuyện sau 1 năm dài.
> 
> Thời gian: 19h, 18/1/2017
> Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng 
> (https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)
> 
> Best regards,
> Severus
> 
> 
> Vào 10:45 17 tháng 1, 2017, Ngô Huy <huynh...@vnoss.org> đã viết:
> 
> 
> 
> 
> 
> Dear all,
> Năm hết tết đến, đã lâu không gặp mời mọi người offline buổi tất niên, tâm tư 
> trò chuyện sau 1 năm dài.
> 
> Thời gian: 7h
> Địa điểm: số 8 cù lao, quận phú nhuận, lẩu cua đồng 
> (https://www.foody.vn/ho-chi-minh/ngo-8-tra-chanh-lau-rieu-cua-dong-cu-lao)
> 
> Best regards,
> Severus

Dễ đến mấy tháng nay mới đôt nhiên thấy Inbox chữ Archlinux. Lại thêm cái Topic 
"cần tìm giang hồ ..." làm thót cả tim. Thôi, không cần lý do lý trấu gì, chủ 
nhật này kéo qua Miếu Nổi tán dóc đi. Hò cả bạn Rớt luôn. 
 

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/be16c33f-03e7-4558-bb11-34a7a0711e0a%40googlegroups.com.

Trả lời cho