FYI
---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: mai khai <mkh...@gmail.com>
Ngày: 16:56 7 tháng 8, 2017
Chủ đề: Hỏi về cài Boot Arch
Đến: NguyenQuang <xquang.f...@gmail.com>


Hi Quang!

Trong bài này
https://www.youtube.com/watch?v=DfC5hgdtbWY

mà bác copy lại toàn bộ dòng lệnh cài Arch trong 10 phút (Archlinux install
in less than 10 minutes on a UEFI system), thì được một bài như sau (có vài
dòng đánh dấu hoa thị là do bác tự thêm vào cho khỏi quên):
Trích:

# arch-chroot /mnt
# bootctl install
# cd /boot
# ls -l
# cd /loader
# ls
# pacman -S vim *** or nano
# vim loader.conf *** or nano loader.conf
*** default arch
  timeout 4

# cd entries/
# vim arch.conf
*** title Archlinux
  linux /vmlinuz-linux
  initrd /initramfs-linux.img
  option root=PARTUUID(cua sda2) rw


​Bác có chỗ không hiểu là:
Trong Guide của Arch wiki thì nói phải chạy "# grub-install --recheck
--target=i386-pc /dev/sda" -- mà bác cũng làm theo hoài mỗi lần cài Arch
--, nhưng trong bài đây thì họ chỉ nói chạy "bootctl install" rồi edit 2
file loader.conf và arch.conf là boot được ngon lành. Vậy cái nào hay hơn?

Ngoài ra, bài hướng dẫn này coi trên Youtube thì đúng là cài lẹ qúa, 10
phút là xong xuôi. Tất nhiên chỉ là phần Arch core mà thôi nhưng so với
hướng dẫn trong wiki Arch thì gọn hơn nhiều. Có đúng anh này là guru không
vậy?

Rảnh thì vào xem rồi cho bác ý kiến nhé. Bác đang tính xoá bản đang chạy để
làm theo coi thử, mà cũng vì cái Arch bác đang chạy đây là bác cài Bios,
disable UEFI, nên giờ muốn set lại bios thành UEFI coi sao.

Cám ơn cháu. Hồi này sao không nghe ai nói offline nhỉ? Bữa nào phải gặp
nhau ở Miếu Nổi chứ nhỉ. Hôm qua chủ nhật bác có gặp Kỳ Anh ở Du Miên, vì
Trần Thành Long rủ tới nhân dịp Nguyễn Duy Thọ về từ Canada.
​

-- 
m k h _ s g n-- 
Q

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnPLv-Th3U_gX%3DKxSB81NvEAJ-yQcGzXdKP%3De9W%3D-CKRyA%40mail.gmail.com.
https://www.youtube.com/watch?v=DfC5hgdtbWY

### Install Archlinux in 10 mimutes
#
# pacman -Sy vim terminus-font
# pacman -Ql terminus-font
# setfont ter-v32n
# clear
# ls /sys/firmware/efi
# dmesg | grep sda
# lsblk
# cat /proc/partitions
# gdisk /dev/sda
# gdisk -l /dev/sda
# mkfs.vfat /dev/sda1
# mkfs.ext4 /dev/sda2
# mount /dev/sda2 /mnt
# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda1 /mnt/boot
# pacstrap /mnt
# arch-chroot /mnt
# bootctl install
# cd /boot
# ls -l
# cd /loader
# ls
# pacman -S vim *** or nano
# vim loader.conf *** or nano loader.conf
*** default arch
  timeout 4
  
# cd entries/
# vim arch.conf
*** title Archlinux
  linux /vmlinuz-linux
  initrd /initramfs-linux.img
  option root=PARTUUID(cua sda2) rw
  
# exit
# rebootTrả lời cho