Cách đây hơn 10 năm, có thể là 14 năm :) , bác ấy từng gửi CD tới tận nhà
cho các bạn, còn đủ hóa đơn đây:

https://t.me/joinchat/EfluHEctRY5CKI0PQcqPBw

Ai từng nhận thì hú tiếng xem CD còn xài được không nhé =))

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ARBKEjyAvHio6ODKUhR-ZA
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAD4yUEHEUSPiorgOyyO_ZLEE7VjLX9BGTTnSwEpVepSRTNHXzQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho