Vào 15:03:55 UTC+7 Thứ Ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018, Ky-Anh Huynh đã viết:
> Cách đây hơn 10 năm, có thể là 14 năm :) , bác ấy từng gửi CD tới tận nhà cho 
> các bạn, còn đủ hóa đơn đây:
> 
> 
> https://t.me/joinchat/EfluHEctRY5CKI0PQcqPBw
> 
> 
> Ai từng nhận thì hú tiếng xem CD còn xài được không nhé =))

Để lâu hơn ít nữa e có hú cũng không nghe a!

-- 
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/f3d1b3f1-714c-4f1a-a5b7-048b40b21b38%40googlegroups.com.

Trả lời cho