Arch+xfce4+xmonad cài để vọc, mò được cái xmonad.hs này trong 
https://1000hippos.wordpress.com/2017/04/02/xmonad-xfce/ 
mà chiêu "replace" lợi hại quá chừng. Bỏ lên đây kẻo quên mất địa chỉ và để ai 
cũng chạy xmonad xfce4 có tò mò thì dùng thử coi sao.

-- 
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c56f77fa-f377-47e0-8000-2be82d05bb4a%40googlegroups.com.

Attachment: xmonad.hs_1000HIPPOS
Description: Binary data

Trả lời cho