Cài mới Arch, xong phần nhập gia rồi chỉ tùy tục thêm vô:
# pacman -S xmonad xmonad-contrib
# pacman -S xfce4-terminal
và edit một file xmonad.hs tối giản (có sẵn trên mạng) sao cho thay thế 
(replace) được cái xterm default bằng xfce4-terminal là xong. Xfce4-terminal 
chỉ là sở thích cá nhân, không bắt buộc.
Gõ $df thấy output rất nhẹ nhàng, khi xài cũng tiện vì có thể vừa coi cọp mạng 
bên phải vừa gõ cái gì đó bên trái, cắt dán lia lịa được. Hoan hô xmonad, cầu 
dừa đủ xài. 

-- 
Telegram group: https://t.me/linuxvn
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/cbfbda78-7a52-4b4f-9db8-1b9c980f4efd%40googlegroups.com.

Trả lời cho