אני מעוניין להוסיף הצעה לסדר היום:


שינוי תקנון ניהול הפורומים של העמותה (לאו דווקא בתקנון העמותה עצמו) כך שחסימת חבר רשימת תפוצה/פורום חייבת להיות מפורסמת לשאר חברי הפורום.


On 21/06/2019 15:25, Shai Berger wrote:
חברי העמותה והקהילה שלום,

ביום 1.7.2019 בשעה 19:00, במכללת שנקר, בבניין פרניק (רח' אנה פרנק 12,
רמת גן) בחדר 204 תערך אספה כללית שלא מן המניין של עמותת המקור. על סדר
היום נמצאים מספר נושאים, והם יידונו במגבלות הזמן. נושאים שלא נספיק לדון
בהם בתאריך זה יידחו לאספה הכללית הרגילה שתכונס בקרוב.

 הצעות החלטה על סדר היום:

1. הצעת הועד: מינוי רו״ח רחלי פישר לרואת החשבון של העמותה

2. הצעת הועד: הוצאתו של מר אורי עידן מהעמותה, בשל פעילותו כנגד מטרות
  העמותה המתבטאת בפעולות כנגד העמותה וכנגד ממלאי תפקידים בה, ובפרט
  בהתראה לפני פתיחה בהליכים משפטיים כנגדם, וכל זאת בעקבות מילוי תפקידם
  בעמותה.

3. הצעת הועד: שינוי התקנון כך שיאפשר ביטוח ושיפוי של נושאי משרה בעמותה

4. הצעתו של מר אורי עידן: שינוי התקנון כך שיאסור הוצאת דיבתם של חברי
  עמותה

5. הצעתו של מר עומר זק: קביעה (או שינוי תקנון) שכל אירוע שהעמותה מפיקה
  יכלול בקוד ההתנהגות שלו התחייבות להליך הוגן

6. הצעתו של מר עומר זק: הצהרה (או החלטה או שינוי תקנון) כי העמותה תימנע
  מכל פעולה כנגד חבריה וידידיה בגין התנהגותם שלא במסגרת פעילויות העמותה

מציעי ההצעות מתבקשים להציג נוסחים מדויקים של ההחלטות; הצעה שלא יוצג
עבורה נוסח כזה לא תעלה לדיון.

בהתאם לסעיף 21 בתקנון, האספה תתקיים במקום ובשעה שלעיל אם יהיו נוכחים
רבע מחברי העמותה; אחרת, תידחה האספה בשעה, ואז תוכל להתקיים בכל הרכב.

בכבוד רב,
בשם ועד העמותה,

	שי ברגר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות