אני בעד הצעתו של שחר שמש.

On Fri, Jun 21, 2019 at 9:33 PM Shachar Shemesh <s...@hamakor.org.il> wrote:

> אני מעוניין להוסיף הצעה לסדר היום:
>
>
> שינוי תקנון ניהול הפורומים של העמותה (לאו דווקא בתקנון העמותה עצמו) כך
> שחסימת חבר רשימת תפוצה/פורום חייבת להיות מפורסמת לשאר חברי הפורום.
>
>
> On 21/06/2019 15:25, Shai Berger wrote:
>
> חברי העמותה והקהילה שלום,
>
> ביום 1.7.2019 בשעה 19:00, במכללת שנקר, בבניין פרניק (רח' אנה פרנק 12,
> רמת גן) בחדר 204 תערך אספה כללית שלא מן המניין של עמותת המקור. על סדר
> היום נמצאים מספר נושאים, והם יידונו במגבלות הזמן. נושאים שלא נספיק לדון
> בהם בתאריך זה יידחו לאספה הכללית הרגילה שתכונס בקרוב.
>
>  הצעות החלטה על סדר היום:
>
> 1. הצעת הועד: מינוי רו״ח רחלי פישר לרואת החשבון של העמותה
>
> 2. הצעת הועד: הוצאתו של מר אורי עידן מהעמותה, בשל פעילותו כנגד מטרות
>   העמותה המתבטאת בפעולות כנגד העמותה וכנגד ממלאי תפקידים בה, ובפרט
>   בהתראה לפני פתיחה בהליכים משפטיים כנגדם, וכל זאת בעקבות מילוי תפקידם
>   בעמותה.
>
> 3. הצעת הועד: שינוי התקנון כך שיאפשר ביטוח ושיפוי של נושאי משרה בעמותה
>
> 4. הצעתו של מר אורי עידן: שינוי התקנון כך שיאסור הוצאת דיבתם של חברי
>   עמותה
>
> 5. הצעתו של מר עומר זק: קביעה (או שינוי תקנון) שכל אירוע שהעמותה מפיקה
>   יכלול בקוד ההתנהגות שלו התחייבות להליך הוגן
>
> 6. הצעתו של מר עומר זק: הצהרה (או החלטה או שינוי תקנון) כי העמותה תימנע
>   מכל פעולה כנגד חבריה וידידיה בגין התנהגותם שלא במסגרת פעילויות העמותה
>
> מציעי ההצעות מתבקשים להציג נוסחים מדויקים של ההחלטות; הצעה שלא יוצג
> עבורה נוסח כזה לא תעלה לדיון.
>
> בהתאם לסעיף 21 בתקנון, האספה תתקיים במקום ובשעה שלעיל אם יהיו נוכחים
> רבע מחברי העמותה; אחרת, תידחה האספה בשעה, ואז תוכל להתקיים בכל הרכב.
>
> בכבוד רב,
> בשם ועד העמותה,
>
>       שי ברגר
> _______________________________________________
> Discussions mailing 
> listdiscussi...@hamakor.org.ilhttp://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות